ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (วีเนียร์ Veneer)
เป็นการแก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ (เล็กน้อย) เคลือบฟันเทียม เป็นการฉาบฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตเรซิน (Composite Rasin) และ พอร์ซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมา ติดกับผิวด้านหน้าฟัน

นอกจากนี้วีเนียร์ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ อย่างเช่นฟันหัก ฟันบิ่น และปัญหาอื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง


Share this:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯